Sunday, March 13, 2011

1021

1061

מכתב מבעל ברך משה זצ"ל, נגד מסדרי גיטין כפוין
ה"ה לייבוש לאנדעסמאן ודעימי'
  

Sunday, February 20, 2011

1079

מכתב מאת הרה"ג ר' משה שטרנבוך שליט"א
ראב"ד העדה החרדית
שצריכין לבדוק בכל גרושה 
אם לחצו או הטעו בעלה לגרשה

Tuesday, February 15, 2011